Pre správne fungovanie internetových stránok si nainštalujte Flash.

Profil Firmy
Reality holding +
silný realitní holding

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

vydané v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), níže uvedeným správcem osobních údajů.

Správce osobních údajů:

Reality holding plus s.r.o.
se sídlem: Ostrava-Poruba, Spojů 835/2, PSČ 708 00
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: C 55950
IČ: 01495682

Správce osobních údajů zpracovává níže uvedené osobní údaje v oblastech:

 1. klientská agenda;
 2. zisk, příjem a nabídka nemovitých věcí k prodeji, pronájmu, podnájmu,
 3. příjem a nabídka družstevních podílů v bytovém družstvu k prodeji, podnájmu,
 4. vytváření inzerce prostřednictvím webových rozhraní či inzertních serverech,
 5. zprostředkování služeb v oblasti nákupu, prodeje, nájmu, podnájmu či pachtu nemovitých věcí, družstevních podílů v bytových družstvech (družstevní byty),
 6. developerské projekty,
 7. praktikanti, brigádníci a spolupracující makléři;
 8. provoz realitní kanceláře,
 9. daně, účetnictví, mzdy, personalistika,
 10. obchod a marketing, komunikace online;
 11. ostatní oblasti související s poskytováním realitních služeb.

Účel a právní titul, pro který jsou osobní údaje zpracovávány:

 1. za účelem řádného a včasného plnění práv a povinností ze smluvního vztahu založeného mezi správcem osobních údajů a subjektem osobních údajů, když právním titulem je smluvní vztah;
 2. za účelem řádného a včasného plnění povinností správce osobních údajů ve vztahu k zákonným povinnostem, které pro správce osobních údajů vyplývají pro oblasti vedení správy daní, vedení účetní evidence, mzdové povinnosti, když právním titulem jsou příslušné právní předpisy.

Jaké osobní údaje subjektu osobních údajů jsou správcem osobních údajů zpracovávány:

 1. jméno, příjemní/název společnosti,
 2. IČ/DIČ,
 3. datum narození, rodné číslo,
 4. e-mail,
 5. bankovní spojení,
 6. finanční situace,
 7. telefonní číslo,
 8. adresy,
 9. rodinný stav,
 10. identifikace nemovitosti či družstevního podílu (družstevního bytu),
 11. fotografie nemovitosti či družstevního bytu (zevnitř i zvenku),
 12. fotografie (podobenka) subjektu.

Zdroje, ze kterých jsou osobní údaje získávány:

 1. klienti ve vztahu k jejich osobním údajům,
 2. příbuzní klientů, jejich zástupci či osoby spřízněné ve vztahu k jejich osobním údajům,
 3. spolupracující makléři,
 4. zaměstnanci, praktikanti, brigádníci,
 5. spolupracující obchodní partneři (dodavatelé), poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb,
 6. veřejně dostupné inzertní servery a databázové systémy včetně databázových rejstříků či registrů orgánů veřejné či státní správy.

Kategorie příjemců, kterým budou či mohou být osobní údaje zpřístupněny:

 1. poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb,
 2. zaměstnanci, praktikanti, brigádníci,
 3. spolupracující obchodní partneři (dodavatelé)
 4. spolupracující makléři,
 5. zájemcům jejich zástupcům či jejich osobám blízkým či spřízněným, kteří projeví zájem o vstup do smluvního vztahu se subjektem osobních údajů za účelem naplnění smluvní povinnosti správce osobních údajů vůči subjektu osobních údajů.

Termín, kdy se osobní údaje likvidují a jakou formou:

 1. osobní údaje jsou archivovány po dobu 6 let od následujícího kalendářního roku po ukončení poskytnutí plnění,
 2. osobní údaje jsou po uplynutí archivační doby likvidovány:
  1. ve formě úplné fyzické likvidace (skartace) u písemně archivovaných osobních údajů,
  2. ve formě digitální likvidace (vymazání) u digitálně archivovaných osobních údajů.

Jakým způsobem jsou osobní údaje aktualizovány:

 1. osobní údaje jsou aktualizovány průběžně, pokud je poskytováno smluvní plnění, a to ve formě aktivního přístupu správce osobních údajů oslovením subjektu osobních údajů anebo pokud subjekt osobních údajů sám aktivně sdělí správci osobních údajů aktuální osobní údaje.

Které listinné a elektronické evidence provádějí zpracování osobních údajů:

 1. osobní údaje, které jsou vedeny v listinné podobě, jsou vedeny v k tomu určených uzamykatelných úložných místnostech (prostorech), kde jsou uloženy v uzamykatelných skříních, trezorech či jiných boxech tak, aby k nim neměla přístup žádná třetí nepovolaná osoba.
 2. Osobní údaje, které jsou vedeny v elektronické podobě, jsou vedeny v počítačových zařízeních (digitálních záznamových zařízeních), které jsou přístupné jen k tomu příslušnými osobami a jen na základě znalosti přístupového jména a hesla, když počítačová zařízení jsou chráněna k tomu příslušnými softwarovými programy proti neoprávněnému přístupu třetích osob.

Bezpečnostní kontrola prostředí správce osobních údajů:

 1. Správce osobních údajů vykonává bezpečnostní kontrolu prostředí ve vztahu k osobním údajům:
  1. zachycených ve formě listinné, evidencí osob, které jsou držiteli klíčů, kterými lze se dostat k uloženým osobním údajům se zákazem výroby duplikátů, když test bezpečnosti je interně prováděn minimálně 12x za kalendářní rok.
  2. zachycených ve formě digitální, přidělením jedinečného uživatelského jména a hesla do uživatelského prostředí, se zákazem měnit tato údaje, či je dále sdělovat, když správu a údržbu IT systému vykonává průběžně externí správce IT systému, který průběžně dohlíží na aktuální softwarovou skladbu a IT bezpečnost a průběžně provádí test bezpečnosti, minimálně jednou za měsíc.

Bezpečnost předávání citlivých osobních údajů:

 1. Předávání citlivých osobních údajů dochází na příslušném nosiči:
  1. listinná podoba ve formě zapečetěné obálky či jiné uskladněné formě osobním předáním anebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb ve formě doporučené zásilky určené výhradně adresátu do vlastních rukou,
  2. digitální podoba ve formě nosiče dat osobním předáním, když nosič dat je zabezpečen proti přístupu přístupovým kódem,
  3. digitální podoba ve formě elektronické pošty na k tomu příslušné elektronické adresy, které jsou zabezpečeny příslušným bezpečnostním softwarem proti sledování.

Zajištění bezpečnosti sdílení dat osobních údajů externími subjekty

 1. Bezpečnost sdílení dat osobních údajů (zpracování) externími subjekty je zajištěna smluvně, kdy tyto externí subjekty jsou v plném rozsahu tak jako subjekt osobních údajů zavázáni k ochraně osobních údajů, jedná se o spolupracující makléře, poskytovatele účetních a daňových služeb, poskytovatele právních služeb a IT správce systému.

Zajištění nevratné likvidace dat osobních údajů v rámci databázového sytému:

 1. Ano, data jsou nenávratně likvidována, nikoliv jen deaktivována.

Zavedení procedury k určení práv subjektů osobních údajů:

 1. Ano, správce osobních údajů má zaveden proces vyřizování žádostí subjektů osobních údajů.
  1. Žádost může subjekt osobních údajů podat na níže uvedeném formuláři, když podání žádosti je možné učinit písemnou formou doručením poštou na adresu správce osobních údajů, či osobním doručením na adresu správce osobních údajů anebo emailem či telefonicky na kontaktní údaje správce osobních údajů.


Rozšířené hledání
Klientská zóna   RH portál   vstup JUNIOR   Webmail 1   Webmail 2 Kontaktní formulář

© 2023 Reality holding plus s.r.o. - Ochrana osobních údajů